Krav til ny § 9-A

Den svekkede rettsikkerheten lovforslaget representerer vil ramme alle barn, men spesielt gruppene av barn som er særlig utsatt for mobbing. Det kan eksempelvis være barn med ulike funksjonshemminger, høysensitive barn, barn med diagnoser, høyt begavede barn, barn med lærevansker og barn med annen religiøs eller kulturell bakgrunn. Å svekke barnas rettssikkerhet ved mobbing kan således særlig ramme barn som allerede kan ha en utfordrende skolesituasjon. Djupedalutvalget ble nedsatt for å styrke barnas rettsvern, ikke svekke det. Vi krever at nye lovtekster som svekker barnas rettsvern avvises.

Rett til å kreve enkeltvedtak beholdes

En utvidet aktivitetsplikt mangler plikt til å begrunne tiltak, partsrettighet, dokumentasjon og informasjon for eventuell erstatningssak og kan ikke erstatte enkeltvedtaket. Enkeltvedtaket sikrer klageadgang etter skolebytte, en rett familien også mister i lovforslaget. Enkeltvedtak fattes i en rekke saker relatert til elevens rettigheter og er en kompetanse skolen må besitte.

Å frata familien retten til enkeltvedtak må avvises fordi det vil svekke barnets rettsvern og er således brudd på barnekonvensjonen artikkel 3 og grunnloven §104.

§ 9 A-3, 3. ledd beholdes:
Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.

Straffeparagrafen beholdes slik den er

Å redusere det personlige straffeansvaret innebærer et redusert rettsvern for barn. Det vil være brudd på barnekonvensjonen artikkel 3 og grunnloven §104 og må avvises.
§ 9 A-3, 7. ledd beholdes:
Med bøter eller fengsel i inntil 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg eller aktlaust bryt krava i dette kapitlet eller i forskrifter gitt i medhald av det.

Klagerett ved skolebytte beholdes

I ny lov mister familien klagerett hvis barnet har byttet skole. Det er ikke uvanlig at skolebytte gjøres raskt for å sikre barnet trygg skolegang. Det er urimelig hvis konsekvensen blir at barnets rettssikkerhet svekkes.
Siste del i Ny § 9 A-6 avvises:
Dersom saka ikkje er teken opp med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken opp, skal fylkesmannen avvise saka.
Det same gjeld dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven går når saka blir meldt til fylkesmannen.

Anders Hegre lanserer oppropet på NRK Østlandssendingen

Generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund

24. april 2017


Behold enkeltvedtaket!

Lenke til NRK

Vil stoppe ny mobbelov

Nei til mobbelov som svekker barns rettsvern.

Les nyhetssaken på NRK

Lovforslaget er til behandling nå

Lovforslaget heter: Endringer i opplæringslova og friskolelaova (Skolemiljø).

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen behandler lovforslaget og skal gi sin anbefalning til Stortinget før 16. mai.

Stortinget skal stemme over lovforslaget 22. mai.

Se lovprosessen på Stortinget.no.

Møter på Stortinget om oppropet

Møte med Arbeiderpartiet 29. mars

Christian Tynning Bjørnø fra Ap møtte Marit Johanne Skatevedt fra Hørselshemmedes Landsforbund og Irma M. Rustad fra Foreningen Mobbing i Skolen.

Bjørnø sitter i Kunnskaps- Utdannings- og Forskningskomitéen som har lovforslaget til behandling.

Bildet er hentet fra Stortinget.no

Møte med Venstre 24. april

Møte med Iselin Nybø. Nybø sitter i Kunnskaps- Utdannings- og Forskningskomitéen som har lovforslaget til behandling.

Fra venstre Berit Therese Larsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Iselin Nybø fra Venstre, Trine Skei Grande fra Venstre, Anders Hegre fra Hørselshemmedes Landsorforbund og Irma M. Rustad fra Foreningen Mobbing i Skolen.

Møte med Høyre og FrP 24. april

Møte med Norunn Tveiten Benestad fra Høyre og Lill Harriet Sandaune fra Fremskrittspartiet. Benestad og Sandaune sitter i Kunnksaps- Utdannings- og Forskningskomitéen som har lovforslaget til behandling.

Fra venstre Irma M. Rustad fra Foreningen Mobbing i Skolen, Berit Therese Larsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Anders Hegre fra Hørselshemmedes Landsorforbund, Norunn Tveiten Benestad fra Høyre og Lill Harriet Sandaune fra Fremskrittspartiet.

Møte med KrF 4. mai

Interessant møte med Anders Tyvand fra KrF som med sitt historiske engasjement i mobbesaken og som støtteparti for regjeringen har en viktig rolle i lovforslaget.

Fra ventre Anders Hegre fra Hørselshemmedes Landsorforbund, Anders Tyvand fra Kristelig Folkeparti og Irma M. Rustad fra Foreningen Mobbing i Skolen.

Aktuell mediedekning

I Dagsrevyen 26. april kunne man følge en alvorlig mobbesituasjon i Sogn og Fjordande. Grov mobbing hadde foregått over tid uten at rektor hadde grepet inn. Familiene hadde ikke fått enkeltvedtak. Saken aktualiserte oppropet og ulike eksperter i Sogn og Fjordande begrunner hvorfor enkeltvedtaket må beholdes.

Rådmannen beklager

NRK Dagsrevyen 26. april

Mobbesaker i Eid kommune, manglende enkeltvedtak.
Kilde

Full strid om ny mobbelov

NRK Kveldsnytt 27. april

Oppføling av mobbesakene i Eid kommune og opprop mot y moobelov som fratar familien enkeltvedtak.
Kilde

Opprop mot ny mobbelov

NRK Vestlandsrevyen 27. april

Oppføling av mobbesakene i Eid kommune og opprop mot ny moobelov som fratar familien enkeltvedtak.
Kilde

Adresseavisen 2. mai

Oppropet trykkes med oppfordring til Trond Giske i Ap og Lill Harriet Sandaune i FrP som sitter i kunnskaps- utdannings og forskningskomitéen som har lovforslaget til behandling.

Mobbeombud om verdien av enkeltvedtak

NRK P1 Sogn og Fjordane 27. april

Kilde

Østlandsposten 5. mai

Oppropet trykkes med oppfordring til Anders Tyvand i KrF som sitter i kunnskaps- utdannings og forskningskomitéen som har lovforslaget til behandling.

Asker og Bærums Budstikke 10. mai

Oppropet trykkes med oppfordring til Marianne Aasen i Ap og Henrik Asheim i H som sitter i kunnskaps- utdannings og forskningskomitéen som har lovforslaget til behandling.

Flertallet i komitéen vil beholde enkeltvedtaket

Innstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

16. mai

Flertallet i Komitéen anbefaler Stortinget å beholde retten til enkeltvedtak.

Lenke til innstillingen på Stortinget.no

NTB og ABC nyheter rapporterer feilaktig

16. mai

ABC Nyheter rapporterer feilaktig følgende, med referanse til NTB: "Skolene skal nå få en aktivitetsplikt, som erstatter enkeltvedtak i mobbesaker, mener flertallet i komiteen."

Denne opplysningen er feil, komitéens flertallinnstilling er å beholde enkeltvedtaket. Det er H, FrP og KrF alene som vil fjerne retten til enkeltvedtak i mobbesaker.

NTB og ABC Nyheter ble 16. mai gjort oppmerksomme på feilen.

Lenke til artikkelen på ABC nyheter

1. Stortingsbehandling

22. mai

Første stortingsbehandling begynner 22. mai

Lenke til lovprosessen på Stortinget.no

Nettsiden er sponset av NettSkred